Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

VAKUUM QESE ME SHTYP KONVEKS DHE PROCESI I VAKUUMIMIT

Provokimi/Problemi

Kemi vërejtur se duhet mjaftë kohë gjatë vakuumimit kur përdoren vakuum qese të ngushta. Dukej se rrënja e problemit ishte forma reliefe e sipërfaqes. Meqenëse kemi arritur rezultate të mira, kemi qenë të bindur që sipërfaqja kënddrejte jep rezultate më të mira se sa formulari për shtypje në formë rombi.

Zgjidhja

Pas një numri të madh testimesh kemi përfunduar se esenca e problemit qëndron në thellësinë e shtypit e jo në formën. Forma është e ndryshueshme dhe i tërhequr.

Dobia

Të gjitha qesetë tona janë të standardizuara. Kemi aplikuar shtyp të tërhequr të ri dhe në këtë mënyrë kemi eliminuar vështirësitë gjatë vakuumimit. Shpejtësia e vakuumimit varet nga madhësia e vakuum qeses.

FOLIA UNIVERZALE PËR MBYLLJE DHE PËRDORIMI I SAJ

Rovokimi/Problemi

Blerësi ka vendosur për pjata salate të bëra nga APET materiali. Për shkak të mono thjeshtësisë APET pjatat janë më të lira dhe më të lehta për riciklim, por paraqitet problemi tek mbyllja dhe mbyllja e kapakut (APET/PE pjata mbyllen/ngjiten shumë lehtë). Pos ngjitjes së thjeshtë, është e nevojshme që foliet të kenë karakteristika të shkëlqyera kundër mjegullimit dhe se hapen lehtë.

Zgjidhja

Kemi zgjedhur llojin e veçantë të materialit universal të cilin e kemi laminuar nga ana e sipërme me BOPET folie si barrierë. Folia mund të përdoret me këto materiale: EPS, HIPS, APET, dhe CPET. Gjithashtu ka karakteristika të shkëlqyera AF dhe “Ç`ngjitje”.
AF* – shtresë kundër mjegullimit e cila vihet në folie ashtu që rritet tejdukshmëria e folies.
„Ç`ngjitja“* – largimi i lehtë i folies pa asnjë paisje.

Dobia

Duke i falimenderuar strukturës universale, mund të ofrojmë folie e cila mund të përdoret në lloje të ndryshme të pjatave të forta.

PËRPARËSITË TONA

Më poshtë do të prezantojmë përparësitë tona, karakteristikë në bazë të të cilave mund të sigurojmë paktim efikas, të sigurt dhe solucione moderne për paketim.

Profesionalizmi

Jemi shumë krenarë në qasjen tonë profesionale kur është fjala për orientimin dhe këshillimin e blerësve tanë.

Përkrahja teknike

Duke i faleminderuar përvojës sonë të pasur mundemi gjithmonë të sigurojmë zgjedhje optimale të metodave të paketimit (MAP, VSP, FFS etj.).

Përshtatshmëria

Duke i faleminderuar resusrseve tona mund të reagojmë dhe të përshtatemi në afat sa më rtë shkurtë. Përstarshmëria është gjëja kryesore.

Pranishmëria

Jemi në diskonim 24/7. Përgjigjet tona janë të rëndomta, konkrete dhe precize.

Shërbim komplet

Me ju jemi nga fillimi deri në fund.

Efikasiteti

Gjithmonë kërkojmë zgjidhje më të mirë për blerësit tanë. Zgjidhjet tona vijnë nga përvoja e gjatë dhe mbështetja jonë e shkëlqyer.

Bëhuni partneri jonë afarist dhe ofroni blerësve tuaj prodhime të cilësisë së lartë.

Na kontaktoni!

PUNËTORIA “TË GJITHA NË NJË VEND” (ONE STOP SHOP)

4 hapa të zhvillimit të zgjidhjes së përshtatshme

Zgjedhja e ambalazhit të duhur

Segmenti më i rëndësishëm i zhvillimit të zgjidhjes së përshtatshme e cila ka ndikim të madh në suksesin e ardhshëm të prodhimit në treg. Ofrojmë mbështetje të shkëlqyr teknike.

Zgjedhja e duhur e teknologjisë së paketimit

Gjithmonë përcjellim kërkesat e tregut dhe trendet më të reja të teknologjisë së paketimit. Zgjedhja duhet të jetë efikase dhe funksionale.

Zgjedhja e pajisjev të duhura

Ne ofrojmë pajisje të verifikuara të prodhuesve me renome. Shërbimet e pjesëve rezervë janë të kyçura gjithmonë.

Simulimi i harxhimeve dhe shpenzimeve

Pa llogaritje të duhur matematikore nuk mund të vërtetoni suksesin e investimeve tuaja, përvoja jonë e pasur na mundëson që gjithmonë të gjejmë zgjidhjen e duhur.

Zemljevid
Gomex logo
Spar logo
Skupina Panvita
Prodinger logo
Perutnina Ptuj logo
Pivka logo
Akova impex logo
Mesarstvo Anton logo
Valipile logo