Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Ç`janë biskotat? Ç`është biskota?

Biskotat janë fajle të vogla të cilët janë të deponuar në kompjuterin e shfrytëzuesit. Janë të dizajnuar për të ruajtur një sasi modeste të të dhënave, të cilat janë specifike për klientë të caktuar dhe ueb sajt, dhe mund t`i qasemi ose nga ueb serveri ose kompjuteri i klientit. Kjo i mundëson serverittë sigurojë faqen të përshtatur klientit të caktuar ose vetë faqja mund të mbajë tekstin i cili është i vetëdijshëm për të dhënat në kulaë dhe kështu bart të dhënat nga njëra vizitë në ueb sajt (ose sajtin e lidhur) në tjetrin…

A janë të mundshëm biskotat(balonat) në kërkuesin tim?
Për të bërë verifikimin e kërkuesit tuaj që tanimë është i konfiguruar të lejojë përdorimin e biskotave, vizitoni Verifikimin e biskotëit. Kjo faqe tenton të bëjë kuleçër dhe të fitoni raportin a ka patur sukses ose jo.
Për informacionet mbi atë se si të mundësoni përdorimin ose jopërdorimin e biskotëit, shikojeni “Pamundësimin e përdorimit të biskotëit”.
Për informacionet mbi atë se si mund të lagoni biskotat, shikoni “Fshirja e biskotëit”

A mund t`i shikoj biskotat të cilët i kam në kompjuterin tim?
Shumë prej kërkuesve kanë ekran të konfiguruar, i cili i mundëson përdoruesittë shohë cilët kuleçër janë të vendosur në kompjuter, dhe si opsion ka fshirjen e tyre. Për më tepër informacione shikoni faqen për shikimin e biskotave.

Keni kujdes që është e mundur që ueb sajt faqja sheh biskotat të cilët i ka vendosur sajti tjetër, sepse kjo që të paraqiste problemin e prishjes së privatësisë dhe sigurisë.

Çka gjendet në biskotë?
Çdo biskotë është një tabelë e vogël efektive për shikim, e cila përmban çifte vlerash (kyëe, të dhëna) – për shembull (emri, Xhon) mbiemri, Shmit). Kur biskotëi lexon me ndihmën e shifrës në server ose kompjuter të klientit, të dhënat mund të tërhiqen dhe të shfrytëzohen që ueb faqja të harmonizohet në mënyrë përkatëse.

Kur krijohen biskotat?
Vendosja e të dhënave në biskotë rëndom bëhet kur hapet ueb faqja e re – për shembull pasi të shtypet tastiera “submit” faqja për përpunimin e të dhënave do to ishte përgjegjëse për ruajtjen e vlerave në kuadër të biskotëti. Nëse shfrytëzuesi ka zgjedhur që të pamundësojë përdorimin e biskotëit, atëherë puna për regjistrimin do të jetë e pasuksesshme dhe sajtet tjera të cilët mbështeten tek biskotëi do të duhej ose do të marrin operacionin e kuptueshëm ose të udhëheqin kërkuesin që përsëri të vendosë të dhënat të cilat do të jenë të ruajtura në kuadër të biskotëit.

Përse shfrytëzohen biskotat?
Biskotat janë mënyrë e përshtatshme për bartjen e të dhënave nga njëri sesion në ueb sajt në tjetrin, ose ndërmjet sesioneve të lidhura me ueb sajtet, pa pasur nevojë të ngarkohet serveri për ruajtjen e sasisë së madhe të të dhënave. Ruajtja e të dhënave në server pa shfrytëzimin e biskotave gjithashtu do të jetë problematike, sepse do të ishte vështirë të tërhiqet e dhëna e shfrytëzuesit të caktuar pa kërkesë për paraqitjen në rast të çdo vizite të ueb sajtit.
Nëse është e nevojshme të ruhen sasi e madhe e të dhënave, atëherë biskotëi rëndom mund të shfrytëzohet si mjet për identifikim të përdoruesit të caktuar, ashtu që edhe më tej informacionet mund të kërkohen në bazën e të dhënave nga serveri. Për shembull, kur përdoruesi për herë të parë kërkon sajtin, mund të shfrytëzojë emrin e përdoruesit të cilin e ka ruajtur në biskotë, dhe atëherë të japë informacionet siç janë shifra, emri, adresa, madhësia e fontit, renditja në faqe, etj. – këto të dhëna do të jenë të ruajtura në bazën e të dhënave duke shfrytëzuar emrin e përdorimit si çelës. Më vonë, kur sajti do të jetë vizituar përsëri, serveri do të lexojë biskotëin, për të gjetur emrin e përdorimit dhe atëherë tërheq të gjitha të dhënat e përdoruesit nga baza e të dhënave pa pasurnevojë të futemi në të.

Sa zgjatë qasja në biskotë?
Koha e zgjatjes së biskotëit mund të vendoset kur krijohet biskotëi. Sipas rregullimt të kuptueshëm të biskotëit bëhet i shkatërruar kur mbyllet dritarja e kërkuesit të rastit, por mund të zgjatë pas kësaj një periudhë kohore arbitrare.

Kush ka qasje në biskotë?
Kur biskotëi është kreuar është e mundur kontrollimi i shikueshmërisë së tij me vendosjen “root doman” – it. Në këtë rast qasja do të jetë e mundur në cilin do URL faqe e cila i takon atij ruti. Për shembull, ruti mund të jetë i vendosur “whatarecookies.com” dhe pastaj biskota do të jetë në qasje të sajteve në www.whatarecookies.com” ose “xyz.whatarecookies.com” ose “whatarecookies.com”. kjo mund të shfrytëzohet për t`iu lejuar faqeve të lidhura të komunikojnë me njëra – tjetrën. Nuk është mundur të vendoset “root domain” në domenin “e nivelit të lartë” siç janë:”com” ose “co.uk”, edhepse kjo lejon qasje të gjerë kulaëit.
Sipas rregullimeve të nënkuptueshme biskotat janë të dukshëm në të gjithë rrugëtimin në domenet e tyre, por në kohën e krijimit të tyre ata mund të jenë të kufizuar në rrugëtimin caktuar të vogël për shembull “www.whatarecookies.com/images”.

Sa janë të sigurt biskotat?
Ekziston një brengë e madhe në çështje të privatësisë dhe sigurisë në internet. Biskotat si të tilla nuk paraqesin rrezik për privatësi, edhe pse mund të shfrytëzohen vetëm për ruajtjen e të dhënave të cilat përdoruesi vullnetarisht i ka ndarë ose të cilat tanimë serveri i ueb sajtit i posedon. Edhpse këto të dhëna është e mundur të jenë në disponim të ueb sajteve të tjera, kjo nuk është asgjë më keq se sa ruajtja e tyre në bazën qendrore të të dhënave. Nëse jeni i brengosur që të dhënat të cilat i jepni ueb serverit nuk trajtohen si të besueshme, duhet t`i rishqyrtoni se duhet t`ia jepni ato informacione.

Çka janë biskotat për përcjellje?
Disa ueb sajte reklamimi kyçin edhe materialin reklamues nga disa sajte tjera dhe është e mundur që të tilla reklama të ruajnë biskotat për atë sajt tjetër, duke i ruajtur të dhënat të cilat janë futur në të nga sajti tjetër i vendosur – këto të dhëna mund kyçin edhe emrin e sajtit, prodhimet caktuara që janë shikuar, faqet e vizituara etj. Kur përdoruesi më vonë viziton një sajt tjetër i cili përmban të njëjtën reklamë të vendosur nga i njëjti sajt siai mëparshmi, publikuesi mund të lexojë biskotëin dhe ta shfrytëzojë për të verifikuar të dhënat e caktuara në lidhje me historinë e shikimeve të përdoruesit. Kjo u mundëson botuesve që qëllimin ta drejtojnë reklamimin në drejtim të interesimeve të të përdoruesit. Megjithatë, shumë njerëz këta “biskota për përcjellje” i konsiderojnë si prishje të privatësisë, sepse mundësojnë që publikuesi të krijojë profilin e përdoruesit pa pëlqimin ose njohurinë e tij.

Zemljevid
Gomex logo
Spar logo
Skupina Panvita
Prodinger logo
Perutnina Ptuj logo
Pivka logo
Akova impex logo
Mesarstvo Anton logo
Valipile logo